ALLMÄNNA VILLKOR

För uthyrning av maskiner samt tillhandahållande av tjänster av Hian Fastigheter AB gäller följande.

Utöver nedan angivna avtal gäller följande grundprinciper.

  • PRISER: Alla våra priser är exkl. moms.
  • BETALNING: Betalning kan ske på plats med swish eller genom faktura ifrån oss.
  • BRÄNSLE: Bränsledriven produkt lämnas ut fulltankad och kunden återlämnar fulltankat, om inte debiteras 50:- per liter oavsett bränsletyp (diesel, aspen, 98 oktan)
  • RENGÖRING t.e.x. EFTER MÅLNINGSARBETEN: Vid målning i liftar eller från ställning skall det hållas rent, plasta helst i korg och på ytor som kan riskera att bli smutsiga med färg. Ev. rengöring debiteras med 400:- / timme plus moms.  Det sunda förnuftet gäller, lämna ifrån er maskinerna som ni själva vill att dom skall vara vid uthämtning…
  • HYRESFÖRSÄKRING: Alla hyresobjekt är försäkrad och försäkringen ingår i priset.

1       TILLÄMPLIGHET

1.1  Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning, och liknande samt tjänster som Uthyraren tillhandahåller Kunden. Vid uthyrning av personal gäller allmänna villkor för uthyrning av arbetskraft.

1.2  Ändring av dessa allmänna villkor förutsätter att Uthyraren och Kunden skriftligen kommer överens om andra villkor.

2       HYRESOBJEKT

2.1  Kunden förhyr av Uthyraren de maskiner och annan utrustning som specificerats i Hyreskontraktet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

2.2  Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sådant sätt som innebär att Uthyrarens ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet får t ex inte pantsättas eller sammanfogas med fast egendom. Kunden förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med Hyreskontraktet och dessa allmänna villkor.

2.3  Uthyraren skall vid förfrågan från Kunden tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

2.4  Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall särskild besiktning erfordras av Hyresobjektet på arbetsplatsen har dock Kunden att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

3       AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

3.1  Hyresobjektet avhämtas av Kunden från Uthyrarens hyrcenter och återlämnas till Uthyrarens hyrcenter, om inte annat avtalats.

3.2  Efter särskild överenskommelse kan Uthyraren åta sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Kunden anvisad arbetsplats. Vad gäller leverans kan Uthyraren, på sätt nedan närmare anges i punkt 4, även åtaga sig montering och demontering.

3.3  Kunden ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet vid Uthyrarens hyrcenter. Har Uthyraren åtagit sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Kunden anvisad arbetsplats ansvarar Kunden för lossning och lastning av Hyresobjektet vid den anvisade arbetsplatsen, om inte annat avtalats. Har Uthyraren åtagit sig montering och demontering ansvarar Uthyraren även för lossning och lastning.

3.4  Då Kunden återlämnar Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter eller då Kunden, i de fall då Uthyraren åtagit sig transport av Hyresobjektet, meddelar att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning, skall Hyresobjektet vara väl rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande av normalt slitage. Om så inte är fallet äger Uthyraren på Kundens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.

4       MONTERING/DEMONTERING

4.1  Uthyraren kan på sätt ovan angivits i punkt 3.2, åta sig att transportera Hyresobjektet till av Kunden anvisad arbetsplats samt montera Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats och demontera Hyresobjektet vid Hyrestidens utgång.

4.2  Kunden ansvarar för att den plats där Hyresobjektet skall placeras är väl för- beredd och anpassad för att Hyresobjektet skall kunna placeras på platsen. Kunden ansvarar också för att det finns erforderlig transportväg till den plats där Hyresobjektet skall placeras. Kunden ansvarar vidare för att el, vatten, avlopp etc finns tillgängligt så att erforderliga anslutningar av Hyresobjektet kan ske.

4.3  Kunden ansvarar för att inhämta alla erforderliga tillstånd för placering, montering, användning och demontering av Hyresobjektet och ansvarar också för samtliga tillkommande kostnader för att uppfylla myndighetskrav med anledning av sådana erforderliga tillstånd.

5       HYRESTID

5.1  Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Kunden avhämtar Hyresobjektet från Uthyrarens hyrcenter eller från den dag Uthyraren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats alternativt från den dag Uthyraren monterat Hyresobjektet i de fall Uthyraren skall svara för montering och demontering.

5.2  Om inte annat avtalats löper hyrestiden till dess att Kunden återlämnat Hyres- objektet till Uthyrarens hyrcenter alternativt t o m den dag Kunden, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, meddelat Uthyraren att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Kunden alternativt i de fall Uthyraren skall svara för montering och demontering från den dag Kunden meddelat att Hyresobjektet kan demonteras. Kunden har dock ansvar för Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet demonterats och/eller avhämtas av Uthyraren. Kundens ansvar innebär att Kunden skall svara för bevakning och tillsyn av Hyresobjektet samt att anslutning av el, vatten, avlopp etc bibehålles till dess att Uthyraren demonterat och avhämtat Hyresobjektet. Uthyraren demonterar och/eller avhämtar i normalfallet Hyresobjektet inom 5 arbetsdagar från den dag Kunden meddelat Uthyraren att demontering och/eller avhämtning kan ske. Tiden inom vilken Uthyraren demonterar och/eller avhämtar Hyres- objektet kan bli något längre vid storhelger, under semesterperioden eller om otjänlig väderlek eller andra förhindrande omständigheter inträffar.

5.3  Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

5.4  På sätt anges i punkt 11 nedan äger part säga upp Hyreskontraktet till förtida upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyreskontraktet till förtida upphörande av Uthyraren upphör hyrestiden omedelbart att löpa och därmed Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet.

6       HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

6.1  Hyra utgår under hyrestiden, om inte annat avtalats, med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer mervärdesskatt och eventuella andra skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt anges i Uthyrarens prislista.

6.2  Hyran enligt Uthyrarens prislista förutsätter att Hyresobjekt som avser maskiner och annan utrustning endast nyttjas av Kunden i ett skift per ordinarie arbetsdag samt att Hyresobjekt som avser bodar, moduler och liknande inte hyrs ut till annan eller används på sätt som strider mot Hyreskontraktet eller dessa villkor. Det åligger Kunden att omedelbart meddela Uthyraren om ändring av användandet av Hyresobjektet.

6.3  Ombesörjer Uthyraren transport av Hyresobjektet har Kunden att ersätta Uthyraren för transportkostnaderna enligt gällande prislista, om inte annat avtalats. Ombesörjer Uthyraren montering/demontering av Hyresobjektet har Kunden att ersätta Uthyraren för kostnaderna härför, om inte annat avtalats.

6.4  För rengöring och/eller reparation av Hyresobjektet utgår särskild ersättning.

7       BETALNING AV HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

7.1  Hyra och annan ersättning erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad vid varje månadsskifte, om inte annat avtalats.

7.2  Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat avtalats.

7.3  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 12 procentenheter överstiger gällande referensränta.

8       SKÖTSEL

8.1  Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Kunden noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Kunden några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.

8.2  Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc. skall vara av god kvalité. Kunden svarar för alla kostnader för förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inträffar under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte utföras av Kunden utan Uthyrarens skriftliga medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart skriftligen meddelas till Uthyraren.

8.3  Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas till annan arbetsplats. Hyresobjektet får inte heller utan Uthyrarens skriftliga medgivande, på sätt också ovan angivits i punkt 6.2, hyras ut till annan eller användas på sätt som strider mot Hyreskontraktet eller dessa villkor. Kunden svarar också för att Hyresobjektet endast används av behörig och utbildad personal.

9       ÖVRIGA TJÄNSTER

9.1  Utöver transporttjänster enligt punkt 3.2 ovan samt tjänster avseende montering/ demontering enligt punkt 3.2 och 4 ovan kan Uthyraren tillhandahålla Kunden olika tjänster.

9.2  För det fall inte Uthyraren och Kunden skriftligen avtalat om annat har Kunden att till Uthyraren erlägga ersättning för utförda tjänster enligt vid varje tid gällande prislista samt för erforderliga kostnader och utlägg i samband med utförandet av avtalade tjänster. Betalning för utförda tjänster erläggs på mot- svarande villkor som hyra enligt punkt 7 ovan.

9.3  Kunden ansvarar för att de underlag, specifikationer etc. som Kunden tillhandahåller Uthyraren i samband med att Uthyraren tillhandahåller Kunden tjänster  är korrekta och fullständiga. Om Uthyraren orsakas merarbete eller merkostnader på grund av något som är att hänföra till Kunden har Kunden att ersätta Uthyraren för sådant merarbete och sådana merkostnader.

10      ANSVAR

10.1  Uthyraren svarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet.

10.2  Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte är att hänföra till normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden omedelbart skriftligen meddela detta till Uthyraren.

10.3  Kunden har, på sätt ovan angivits, att svara för kostnaderna för reparation av skador på Hyresobjektet, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Vid förlust av Hyresobjektet eller om Hyresobjektet skadas i sådan omfattning att det inte kan repareras har Kunden att utge ersättning till Uthyraren med belopp motsvarande Hyresobjektets återanskaffningsvärde.

10.4  Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Kunden förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som på grund av sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

10.5  Uthyraren ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit p g a Uthyrarens grova vårdslöshet.

10.6  Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leveransförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat och inte heller för skador som Uthyraren inte rimligen kunnat förutse.

10.7  Kunden skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allrisk försäkring motsvarande återanskaffningsvärdet, om inte annat avtalats. Kunden skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.

11      FÖRTIDA UPPSÄGNING

11.1  Part äger rätt att säga upp Hyreskontraktet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

11.2  Om Kunden inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsför- handlingar är Uthyraren berättigad att säga upp Hyreskontraktet till omedelbart upphörande.

11.3  Uppsäger Uthyraren Hyreskontraktet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angivits i punkt 11.1 och 11.2 upphör omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren alternativt låta Uthyraren återtaga och avhämta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

12      FORCE MAJEURE

12.1  För det fall Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Uthyraren inte kunnat råda över såsom arbets- konflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Uthyrarens åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl Uthyraren som Kunden rätt att säga upp Hyreskontraktet.

13      TILLÄMPLIG LAG

13.1  Svensk lag gäller för uthyrningen av Hyresobjektet och för av Uthyraren tillhandahållna tjänster.